Miss MoneyPenny v/ Monika Jagodzinska
Strandvejen 138 B
2900 Hellerup
Tlf. 6053 6566
info@missmoneypenny.dk